Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Tábla A

Tionscadail um Dhílárú atá chun Tosaigh ag an bPointe seo nó a Leanfar leo

Ionad

Eagraíocht

Poist Aistrithe

Poist le n-Aistriú

Staid Maoine

An Nás Údrás Maoirseachta, Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann
9
6
Tugtha chun críche
An Tulach Mhór Airgeadas
125
6
Tugtha chun críche
An Uaimh An tSeirbhís Chróinéara
3
35
Tugtha chun críche
An Uaimh An tÚdarás Náisiúnta um Rialáil Seirbhísí Maoine
9
1
Tugtha chun críche
An Uaimh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
96
4
Tugtha chun críche
An Uaimh Oifig Stiúrthóir na Seirbhísí Promhaidh
15
3
Tugtha chun críche
An Uaimh Rannán A.D. Siabhaltach An Gharda
38
Tugtha chun críche

Ath Luain

Oideachas & Sláinte

88

17

Tugtha chun críche

Baile Locha Riach An tÚdarás um Shláinte ar Bhóithre
40
Tugtha chun críche
Baile Locha Riach Iompar
10
Tugtha chun críche
Baile Thiobráid Arann An Ghníomhaireacht um Shlándáil Phríobháideach
32
16
Tugtha chun críche

Béal an Átha

An tÚdarás um Shláinte ar Bhóithre

62

 

Tugtha chun críche

Cara Droma Rúisc (Céim I)

Gnótha Sóisialacha & Teaghlaigh

135

5

Tugtha chun críche

Cill Rois Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
57
Tugtha chun críche

Cloch na Caoillte

An tÚdarás Cosanta Iascach Mara

47

 

Tugtha chun críche

Lios Tuathail

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

52

 

Tugtha chun críche

Longfort

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

123

18

Tugtha chun críche

Na Forbacha

Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta

11

2

Tugtha chun críche

Sligeach

Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh

72

16

Tugtha chun críche


 

Tionscadail um Dhílárú atá chun Tosaigh ag an bPointe seo nó a Leanfar leo

Ionad

Eagraíocht

Poist Aistrithe

Poist le n-Aistriú

Staid Maoine

An Caisleán Nua Thiar

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

49

3

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

An Currach

Na Fórsaí Cosanta

 

413

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

         

An Droichead Nua

Ceanncheathrú na bhFórsaí Cosanta

 

43

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

An Droichead Nua (Ionad Príomhoifige)

Cosaint

 

204

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Áth Troim (Ionad Príomhoifige)

Oifig na nOibreacha Poibl

29

310

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Baile Chathail (Ionad Príomhoifige)

Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta

100

65

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Baile Thiobraid Árann

Dlí & Ceart, Comhionannas & Athchóiriú Dlí

56

130

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Bun Cranncha

Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh

 

118

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Car Chlainne Mhuiris (Céim I)

Oifig na nOibreacha Poiblí

29

75

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Ceatharlach

Fiontar, Trádáil agus Fostaíocht

101

187

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Cill Airne (Ionad Príomhoifige)

Ealaíona, Spóirt & Turasóireacht

77

44

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Cill Dara (An Nás)

Airgeadas –An Lárionad d’Fhorbairt Bainistíochta agus Eagrúcháin

 

30

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Cloich na Coillte

Talmhaíocht, Iascaigh & Bia

81

5

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Cloich na Coillte

Bord Iascaigh Mhara 2

 

95

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Corcaigh

An tÚdarás um Fhaisnéis & Cáilíocht Sláinte

37

63

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Dhroichead Átha (Ionad Príomhoifige)

Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh

 

471

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Gaoth Dobhair

Foras Na Gaeilge

 

5

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Loch Garman (Ionad Príomhoifige)

Comhshaol, Oidhreacht & Rialtas Áitiúil

40

230

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Luimneach

Gnóthaí Eachtracha

73

65

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Mullean Chearr (Ionad Príomhoifige)

Oideachas &Eolaócht

7

306

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Phort Laoise (Ionad Príomhoifige)

Talmhaíocht, Iascaigh & Bia

274

321

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh

Ros Comáin

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

83

147

Ceadaithe ag an Rialtas le dul ar aghaidh


Tionscadail um Dhílárú atá chun Tosaigh ag an bPointe seo nó a Leanfar leo

Ionad

Eagraíocht

Poist Aistrithe

Poist le n-Aistriú

Staid Maoine

An Cabhán

Cumarsáid, Fuinneamh & Acmhainní Nádúrtha

56

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

An Clochán

Pobal

25

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Áth Í

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

70

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Baile Mhic Andáin

An tÚdarás um Shábháilteacht & Sláinte Ceirde

27

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Biorra

FÁS

22

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Cúl an tSúdaire

An Binse Comhionannais

8

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Cúl an tSúdaire

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim & Measúnachta

12

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Cúl an tSúdaire

An Coimisinéir um Chosaint Sonraí

23

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Dún Dealgan

Fuinneamh Inmharthan Éireann

15

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Durlas

Ceanncheathrú An Gharda – an Rannóg Próiseála Muirear Seasta

67

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Durlas

Ceanncheathrú An Gharda – Lároifig Seiceála an Gharda

67

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Ros Cré

An tÚdarás Comhionannais

15

15

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

Sionainn

Fiontar Éireann

60

 

Réamhfhoireann ar an láthair – gan buancóiríocht inacmhainne faoi láthair – le hathbhreithniú in 2011

 

 

 

 

 

 

Móriomlán na bPost Díláraithe faoi seo

2527

 

 

 

Poist bhreise le Dílárú bunaithe ar Bhuiséad 2009

3474

 

 

Móriomlán

6001

 

Agus san áireamh 40 post le Forbairt na Síonáinne a glacadh isteach i bhFiontar Éireann.

2Cuirfear san áireamh sa bhforfheidhmiú Cuichóiriú na nGníomhaireachtaí Stáit