Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Tábla B

Tionscadail um Dhílárú atá curtha siar, go ndéanfar athbhreithniú orthu in 2011

Ionad

Eagraíocht

Áistrithe curtha siar

An Cabhán (réamhfhoireann ar an láthair) –Príomhoifig

Cumarsáid Fuinneamh & Acmhainní Nádúrtha

244

An Cabhán/Port Laoise/Gaillimh

Údarás um Fhaisnéis & Cáilócht Sláinte

80

An Clochán (réamhfhoireann ar an láthair)

Pobal

17

An Nás

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

300

An tInbhéar Mór

Údarás Caighdeán Náisiúnta na hÉireann

124

Áth Í (réamhfhoireann ar an láthair)

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

180

Áth Luain

An tÚdarás um Ard-Oideachais

64

Baile Mhic Andáin (réamhfhoireann ar an láthair)

Údarás um Fhaisnéis & Sláinte Ceirde

83

Baile Mhistéala

Grúpa CIÉ

200

Béal Átha na Slua

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

110

Biorra (réamhfhoireann ar an láthair)

FÁS

378

Carraig Mhachaire Rois

Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh

85

Ceann Toirc

Oifig na nOibreacha Poiblí

88

Cill Airne

Comhairle Spóirt na hÉireann

31

Cill Dara

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

380

Cill Chainnigh

Comhshaol Oidhreacht & Rialtas Áitiúil

62

Cill Chainnigh

An Chomhairle Ealaíon

49

Clár Chlainne Mhuiris (Céim II)

Oifig na nOibreacha Poiblí

38

Cora Droma Rúisc

An Lár-Bhord Iascaigh Mhara

54

Cora Droma Rúisc (Céim II)

Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

90

Corcaigh

An Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí

80

Cúl an tSúdaire (réamhfhoireann ar an láthair)

Binse Comhionannais Tribunal (státseirbhís)

34

Cúl an tSúdaire

Bord Náisiúnta Leasa Oideachais

14

Cúl an tSúdaire (réamhfhoireann ar an láthair)

Comhairle Náisiúnta Curaclaim &

Measúnachta (státseirbhís)

25

Droichead Átha

An Bord um Fhaisnéis Saoránach

49

Droichead Átha

Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil

101

Droichead Átha

Coimisiún um Shábháilteacht Iarnróid

16

Droichead Átha

Iompar

37

Dún Dealgan (réamhfhoireann ar an láthair)

Fuinneamh Inmharthana Éireann

23

Dún Garbhán

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

206

Dún na nGall

Gnóthaí Sóisialacha & Teaghlaigh

258

Durlás (réamhfhoireann ar an láthair)

Ceanncheathrú an Gharda Rannóg Próiseála

Muirear Seasta agus Oifig Seiceála an Gharda

66

Éadan Doire

Comhairle na nDámhachtainí Breis-Oideachais-

& Oiliúna

44

Éadan Doire

Comhairle na nDámhachtaí Ard-Oideachais

& Oiliúna

34

Éadan Doire

Údarás Náisiúnt Cáilíochtaí na hÉireann

18

Eochaill

An Oifig Luachála

100

Eochaill

Seirbhís na gCeapachán Poiblí

100

Gaoth Dobhair

Foras na Gaeilge

25

Inis Córthaidh

Bord Bia

76

Loch Garman

Gníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teo

63

Mainistir Fhear Maí

Talmhaíocht Iascaigh & Bia

100

Maigh Chromtha

Talmhaíocht Iascaigh & Bia

100

Mala

Fáilte Éireann

163

Muineacháin

Gníomhaireacht um Chomhrac na Bochtaine

25

Port Láirge

Comhshaol Oidhreacht & Rialtas Áitiúil

225

Ros Cré (réamhfhoireann ar an láthair)

An tÚdarás Comhionannais (státseirbhís)

25

Ros Cré

Coimisiún Ombudsman An Gharda

23

RosMhic Thriúin

Comhshaol Oidhreacht & Rialtas Áitiúil

125

Sionainn (réamhfhoireann ar an láthair)

Fiontar Éireann

226

Sionainn

Údarás Eitlíochta na hÉireann

102

 

Iomlán

5140

*Cuirfear cuíchóiriú na nGníomhaireachtaí Stáit san áireamh san Athbhreithniú seo